زندگی

  زندگیرسم خوشاينديست

زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ پرشي دارد اندازه عشق

زندگي چيزي نيست كه لب طاقچه عادت از ياد من و تو برود

زندگي حس غريبيست كه يك مرغ مهاجر دارد

زندگي سوت قطاري است كه در خواب پلي ميپيچد

زندگي گل به توان ابديت

زندگي ضرب زمين درضربان دلهاست

زندگي هندسه ساده تكرار نفسهاست

هر كجا هستم باشم

اسمان مال من است پنجره-فكر-هوا-عشق-زمين مال من است

اري.........اري.......زندگي زيباست

زندگي اتشگهي گيرنده پابرجاست

گر بيفروزيش رقص شعلعش در هر كران پيداست

ور نه خاموش است و خاموشي گناست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                   گرگ

اي بسا انسان رنجور و پريش سخت پيچيده گلوي گرگ خويش

اي بسا زور افرينان دلير هست در چنگال گرگ خود اسير

هر كه گرگش را در اندازد به خاك رفته رفته ميشود انسان پاك

هركه از گرگش خورد هر دم شكست گرچه انسان مينمايد گرگ هست

انكه با گرگش مدارا ميكند خلق و خوي گرگ پيدا ميكند

در جواني جان گرگت را بگير واي اگر اين گرگ گردد با تو پير

روز پيري گرچه باشي همچو شير ناتواني در مصاف گرگ پير

مردمان گر يكديگر را ميدرندگرگ هاشان راهنما و رهبرند

اينكه انسان هست از انسان دردمند گرگ ها فرمان روايي ميكنند

ان ستمكاران كه با هم محرمند گرگ هاشان اشنايان

 


 

نوشته شده توسط reza در سه شنبه دهم خرداد ۱۳۹۰ ساعت 17:14 موضوع | لینک ثابت